Děkujeme všem, kdo dorazili

10. až 13. června 2021 na 12. ročník

srazu amerik LUCKY CRUISERS WEEKEND

do autokempu Merkur v Pasohlávkách!

plakat vstupne souteze ubytovani catering

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

NON STOP BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA (NON STOP SECURITY) BUDE V AREÁLU CELÝ VÍKEND

602 44 88 62

volejte při jakémkoliv problému, při ohrožení života a zdraví, při porušování bezpečnosti nebo poškozování majetku (do 2 minut jsme u vás)

VSTUPEM (VJEZDEM) DO AREÁLU AUTOKEMPU MERKUR SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI POŘADATELE LCW 2021 A ZAVAZUJETE SE K DODRŽOVÁNÍ TOHOTO DESATERA:

  • BUDU DBÁT POKYNŮ POŘADATELŮ A SECURITY SLUŽBY
  • BUDU SE CHOVAT TAK, ABYCH NIKOHO NEOHROZIL, NEZRANIL A NEZPŮSOBIL NIKOMU MATERIÁLNÍ ANI JINOU ŠKODU
  • ZA SVÉ ČINY A PŘÍPADNÉ ŠKODY NESU PLNOU ODPOVĚDNOST JEN JÁ SÁM. POŘADATEL ZA MNOU ZPŮSOBENÉ ŠKODY NEODPOVÍDÁ
  • PO AREÁLU BUDU JEZDIT RYCHLOSTÍ MAXIMÁLNĚ 20 KM/H
  • PŘED JÍZDOU NEBUDU PÍT ALKOHOL A NEBUDU POŽÍVAT ŽÁDNÉ OMAMNÉ LÁTKY. V PŘÍPADĚ POŽÁDÁNÍ SE PODROBÍM DECHOVÉ ZKOUŠCE NA ALKOHOL
  • SVÉ VOZIDLO ZAJISTÍM PROTI SAMOVOLNÉMU POHYBU A PROTI ZNEUŽITÍ JINOU OSOBOU (NEPONECHÁM KLÍČKY VE VOZE)
  • BUDU OHLEDUPLNÝ K OSTATNÍM ÚČASTNÍKŮM AKCE. V DOBĚ VEČERNÍHO KLIDU (01:00 až 06:00) NEBUDU DĚLAT ZBYTEČNÝ HLUK, STARTOVAT MOTOR NEBO POUŠTĚT HLASITOU HUDBU
  • NEBUDU NIČIT TRÁVNÍK ÚMYSLNÝM PROTÁČENÍM KOL
  • SVÉHO PSA BUDU MÍT NA VODÍTKU, NEDOVOLÍM MU VSTUP DO KOUPALIŠTĚ ANI DO JEHO TĚSNÉ BLÍZKOSTI
  • JSEM SI VĚDOM TOHO, ŽE POKUD PORUŠÍM TOTO DESATERO, MŮŽU BÝT POŘADATELEM LEGITIMOVÁN K ZAJIŠTĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SECURITY SLUŽBOU DONUCEN OPUSTIT AREÁL

TĚŠÍME SE NA VŠECHNY SLUŠNÉ A UKÁZNĚNÉ NÁVŠTĚVNÍKY!